Alkolås – et viktig virkemiddel for å bedre sikkerheten på veien

Alkolås – et viktig virkemiddel for å bedre sikkerheten på veien

Alkolås er sentralt i Statens vegvesens 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak: Alkolås trekkes frem som viktig virkemiddel for å bedre sikkerheten på veien.

Statens vegvesen lanserte nylig sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. I planen blir innmontering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

Tiltaksplanen er bygd opp rundt en struktur bestående av fire nivåer: Nullvisjonen – En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Vi i KGK Norge støtter fullt opp om denne visjonen, sier Christian Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK.

Statens vegvesen, Trygg Trafikk, MA-rusfri trafikk og Helsedirektoratet vil i planperioden arbeide videre for økt bruk av alkolås i ulike kjøretøy, og rettet mot bestemte målgrupper.

– Vi er svært glad for at alkolås i planen blir trukket frem som et viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten, sier Christian Salvesen. Selskapet er den ledende aktøren innen markedet for salg av alkolås i Norge.

– I planen heter det blant annet at Statens vegvesen vil vurdere å innføre krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver. Videre står det at MA-rusfri trafikk vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, utarbeide et nytt kunnskapsgrunnlag for et promilleprogram med alkolås som alternativ til inndragning av føreretten for promilledømte. De samme to aktørene vil utrede hvordan det å implementere alkolås som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer vil virke. Vi ser også at NHO Transport vil arbeide for en presisering av lov- og regelverk for bruk av alkolås, og en strengere oppfølging av dette, sier Christian Salvesen.

– Vi i KGK merker oss også følgende med hensyn til et av Drägers andre viktige produkter: Politiet vil øke bruken av «spyttanalyser» (i dag med analyseinstrumenter av typen Dräger DrugTest5000) for å avdekke bruk av andre rusmidler enn alkohol.

Stortinget gjorde i 2015 et anmodningsvedtak om innføring av krav om innstallering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag. Stortinget vil behandle et hjemmelsgrunnlag i 2018, og eventuell iverksettelse forventes i første halvdel av planperioden. Det legges opp til at innfasingen av alkolåspåbudet skal skje gradvis og i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag. Basert på erfaringer fra dette, og utvikling av nødvendige felleseuropeiske standarder for montering i personbil, vil Statens vegvesen gjøre en vurdering av om påbudet skal foreslås utvidet til å gjelde drosjer. Statens vegvesen, Trygg Trafikk, MA-rusfri trafikk og Helsedirektoratet vil i planperioden arbeide videre for økt bruk av alkolås i ulike kjøretøy, og rettet mot bestemte målgrupper.

– I planen trekkes det frem det viktige arbeidet som pågår om innmontering av alkolås på Stortinget i denne sesjonen. Vi vet at Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget nå har innstilt på at kjøretøy som benyttes ved transport mot vederlag (yrkeskjøretøy) bør få krav om alkolås. Saken skal opp til behandling i komiteen senere i vår, sier Christian Salvesen.

Nyeste artikler

Nytt om Bil: 934 01 395

Daglig leder Kjetil Skarpnes

Redaksjon:

Kjetil Skarpnes - Ansvarlig redaktør
Mobil 934 01 395
Dag Christian Holm - Journalist
Mobil 934 33 934
Jens Huser Haugfos
Mobil 920 31 660

  • Facebook
    Facebook
  • Google+
  • Twitter